ข้อมูลบุคลากร

สายผู้บริหาร จำนวน 4 คน
สายผู้สอน    จำนวน 177 คน
สายสนับสนุนจำนวน 82 คน
รวมบุคลาการทั้งหมด จำนวน 259 คน